Kalundborg Lyngs Beboerforening

                VEDTÆGTER             

§ 1. Foreningens navn er Kalundborg Lyngs Beboerforening. Formålet er, at varetage beboernes interesser overfor myndighederne, samt at administrere fælles anliggender, som vedrører medlemmernes rettigheder og pligter.

§ 2. Beboerforeningen omfatter ca. 550 beboelsesejendomme og virksomheder. Området strækker sig fra Elmegade i nord til Engvejen i syd, d. v. s. Slagelsevej med tilstødende sideveje. Området kaldes også “Kalundborg Lyng”.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og er forfalden til betaling inden udgangen marts måned hvert år.

Nytilflyttede beboere i området bør orienteres om foreningens eksistens.

§ 3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og der indkaldes hertil senest 14 dage inden afholdelse. Bestyrelsen kan vælge at annoncere i lokalavisen, beboerbladet, på foreningens hjemmeside og/ eller foreningens facebook side.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.


Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1.  -    Valg af dirigent.

2.  -    Formandens beretning.

3.  -    Godkendelse af formandens beretning.

4.  -    Regnskabsaflæggelse samt næste års budget og kontingent.

5.  -    Godkendelse af regnskab og budget.

6.  -    Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem, revisor og revisorsuppleant. (Lige år).

7.  -    Valg af kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. (Ulige år).

8.  -    Behandling af indkomne forslag.

9   -    Eventuelt. 

Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer, og vælges for 2 år. Denne konstituerer sig med næstformand, 1 bestyrelsesmedlem, revisor samt 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem samt revisor og revisorsuppleant vælges i lige år.

Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem samt 2 bestyrelsessuppleanter vælges i ulige år.

Revisor, bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant deltager i bestyrelsesmøderne.

Hvert kontingent er berettiget til at afgive 1 stemme pr. husstand.

§ 4. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når denne finder anledning dertil, - eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig anmoder bestyrelsen herom. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning, som også vil indeholde foreningens fremtidige virke.

Referat fra seneste generalforsamling vil kunne ses på foreningens hjemmeside.

§ 5. Bestyrelsen forvalter foreningens midler i overensstemmelse med lovene, og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
Formanden fører foreningens korrespondance, og repræsenterer foreningen overfor offentligheden, samt i alle forhold hvor foreningen er repræsenteret.
Bestyrelsen sørger for at holde medlemmerne orienteret om væsentlige emner som for tiden holdes i gang.

§ 6. Bestyrelsens arbejde er ulønnet, og der kan ikke kræves betaling for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis formanden og - eller bestyrelsen deltager i møder på stat eller regionsniveau, kan der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens regler plus diætpenge.
Den/de som udsendes på foreningens vegne, skal holdes økonomisk skadesløs.

§ 7. Den ordinære generalforsamling er fuldt beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 8. Foreningens regnskab går fra d. 1/1 – 31/12. Kassereren fører foreningens regnskaber, herunder alle indbetalinger og afholder nødvendige udgifter, samt fører medlemsregister og kontingentrestancer.
Foreningens midler indsættes på en bankkonto.
Kassererens kontante beholdning må ikke overstige ca. kr. 1000,00. Kassereren afgiver regnskab til revision senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9. Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Ophæves foreningen, er det generalforsamlingen der bestemmer hvorledes foreningens formue/midler skal anvendes.

§10 - tegningsberettiget:

a. Formand eller kasserer er bemyndiget til alene at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

b. Formand eller kasserer er bemyndiget til alene at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.      

Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen på Rynkevangskolen 30-03-2023

Nyeste kommentarer